Начало


Промотиране и стимулиране производството на

биомаса от горското и земеделското стопанство,

без да се нарушава хранителното производство

Чрез настоящия проект се реализира изграждане на национална структура за производство, съхранение, преработка и търговия с агро-енерго суровини, получени от зърнени и маслодайно-протеинови култури, биомаса за отопление (дървесина, отпадъци от обработката на земеделски култури), както и организиране надзора и контрола на произведените стоки – биогорива, биогоривни смеси, високобелтъчни фуражни концентрати.

Осъществява се структурно и нормативно съгласуване на участващите държави при изпълнението на директивата на Европейския съюз за устойчиво производство на възобновяема (зелена) енергия и високобелтъчен концентрат. Страните към проекта са Австрия, Белгия, България, Германия, Италия, Словения, Финландия и Швеция.

Партньорите организират съвместни семинари и работни срещи. Чуждестранни експерти ни предоставят опита си за структурирането и реалното функциониране на този сравнително нов стопански подотрасъл. На базата на анализа се правят препоръки за внедряване на европейските регламенти и хармонизирането им с българското законодателство. Обсъждат се възможностите за въвеждане и ползване на промоционални политики при търговията на агро-енерго суровини и стоките, произведени от тях в рамките на ЕС-27, както и със страните извън Съюза. Ще се ползва опита на лицензирани контролни органи от Германия, Австрия и Франция за идентифициране на базите и инфраструктурите за съхранение и търговия с биогорива и високопротеинов концентрат. Съществена част от проекта са практиките по отговорността за проследяемост на агро-енерго суровините и произведените от тях стоки, лицензирането на складовете и техните задължения, одобрение и регистрация на биогорива и биоминерални горивни смеси. Също така се обменя опит, отнасящ се за всички участници на пазара – производители, собственици на складове, преработватели на маслодайни, протеинови и житни суровини, търговци, браншови организции. Друг съществен акцент в организацията и функционирането на агро-енерго сектора е учредяването на компесационни фондове на системата за банкови гаранции, както и на схемите за финансиране, в т. ч. данъците и таксите. Осигурява се обучение на експерти по проследяемост и контрол на агро-енерго суровините от полето до пазара. Организиране и дейност на лабораторната мрежа, ангажирана в изследване на суровините и произведените от тях биогорива и високопротеинови фуражни компоненти.

 

Advertisements
Публична on февруари 11, 2010 at 4:08 pm  Коментарите са изключени за Начало